Psykologer, socionomer och folkhälsovetare (PmT) har genom sina speciella kunskaper om hur man förändrar beteende, hur man förebygger tobaksbruk och om folkhälsoarbete en viktig uppgift i det tobaksförebyggande arbetet.

PmT vill göra kollegor inom de egna yrkeskårerna medvetna om vår viktiga roll i det tobaksförebyggande arbetet och öka förutsättningarna att aktivt arbeta för att:

  • förhindra tobaks- och nikotindebut hos ungdomar
  • i det dagliga arbetet stödja människor till ett tobaks- och nikotinfritt liv och
  • skapa opinion för genomförande av WHO:s tobakskonvention i Sverige.
Besök Psykologer mot Tobak's webbplats »