Svenska NCD-nätverket

Det svenska nätverket mot icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCD) bildades i samband med FN:s möte om prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar i mitten av september 2011. Nätverket, som består av 25 civilsamhällesorganisationer i Sverige, kallar sig NCD-nätverket.

Bakgrund

Icke smittsamma sjukdomar svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. I Sverige står icke smittsamma sjukdomar för 90 procent av alla dödsfall.

Fyra kategorier av sjukdomar – hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar – är de största bakom denna dödlighet. Dessa har fyra huvudsakliga gemensamma riskfaktorer: tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Räknat som förlorade friska levnadsår, och inte endast dödlighet, är mental ohälsa en av de stora sjukdomskategorierna, lika stor som cancer.

Syfte och inriktning

Nätverkets övergripande syfte är att öka antalet friska levnadsår. Genom att dela information, samverka och agera tillsammans kan vi åstadkomma mer för att uppnå en minskning av icke smittsamma sjukdomar.

Den övergripande inriktningen handlar om att minska ojämlikhet i hälsa och förekomsten av icke smittsamma sjukdomar genom att samtidigt arbeta för:

  1. Att främja åtgärder på befolkningsnivå för att förebygga ohälsa av icke smittsamma sjukdomar, med fokus tidigt i livet
  2. Att främja åtgärder mot grupper och individer med hög risk för ohälsa av icke smittsamma sjukdomar
  3. Att maximera befolkningens tillgång till effektiv hälso- och sjukvård samt prevention

Medlemsorganisationer

De civilsamhällesorganisationer som stödjer nätverkets syfte och inriktning enligt ovan kan vara medlemmar i nätverket.

Med civilsamhällesorganisation avses en självstyrande organisation som karakteriseras av frivillighet och som i princip är oberoende från stat, kommun och marknad, och som bedriver sin verksamhet utan vinstintresse.

Näringslivet och dess organisationer, det vill säga kommersiella företag och organisationer som har skapats av, representerar eller är nära förbundna med kommersiella intressen, kan inte vara medlemmar i nätverket.

Arbetsformer

Medlemmarna i nätverket utbyter information och idéer för att bidra till nätverkets syfte. Medlemmarna kan också delta i gemensamma aktiviteter enligt varje deltagande organisations beslut från fall till fall.

Nätverket drivs tills vidare genom egna insatser från de deltagande organisationerna efter intresse, förmåga och resurser.

Inom nätverket kan arbetsgrupper skapas av representanter från nätverkets organisationer, om organisationerna önskar delta. Arbetsgrupper kan följa utvecklingen inom ett område, sprida informationen till hela nätverket, föreslå eventuella aktiviteter etc. Exempel på möjliga områden för arbetsgrupper är:

  • WHOs globala handlingsplan
  • NCD-frågan och milleniemålen
  • Intressekonflikter nationellt och internationellt
  • Arrangera offentligt möte, utbildning eller seminarier/webbinarier

Möten i hela nätverket hålls ungefär fyra gånger per år.

Kostnader som kan uppstå delas mellan de organisationer som kan och vill bidra. Ekonomiskt bidrag är inte en förutsättning för att delta i aktiviteter som nätverket ordnar.