Lärare mot Tobak

Lärare mot tobak arbetar för minskat tobaks-nikotinbruk bland framför allt barn och unga.

Minskat tobaksbruk är en politisk fråga. Lagar som exponeringsförbud, neutrala paket och fler rökfria miljöer behövs som stöd för skolans personal i arbete för att nå tobaksfri skoltid.

Ökad kunskap behövs om nya nikotinprodukter och tobaksindustrins strategier för att nå nya konsumenter.

Läs mer om Lärare mot Tobak »

Mind är en ideell organisation som vill minska skam och stigma kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla, genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete

Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Minds stödverksamheter består av Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum. Till oss kan du höra av dig om du eller någon närstående mår psykiskt dåligt. Stödlinjerna bemannas av specialutbildade volontärer på telefon eller chatt.

Läs mer om Mind »

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare (PmT) har genom sina speciella kunskaper om hur man förändrar beteende, hur man förebygger tobaksbruk och om folkhälsoarbete en viktig uppgift i det tobaksförebyggande arbetet.

PmT vill göra kollegor inom de egna yrkeskårerna medvetna om vår viktiga roll i det tobaksförebyggande arbetet och öka förutsättningarna att aktivt arbeta för att:

  • förhindra tobaks- och nikotindebut hos ungdomar
  • i det dagliga arbetet stödja människor till ett tobaks- och nikotinfritt liv och
  • skapa opinion för genomförande av WHO:s tobakskonvention i Sverige.
Läs mer om Psykologer mot Tobak »

VISIR – Vi Som Inte Röker är en ideell, politisk och religiös obunden organisation. Riksförbundet VISIR bildades 1974. VISIR arbetar för ett tobak- och nikotinfritt samhälle. VISIR bedriver opinionsbildning, målgruppsinriktade insatser till barn/unga samt de grupper som röker mest, medverkar till att skapa fler rökfria miljöer och ett Rökfritt Sverige 2025.

Läs mer om Riksförbundet VISIR »

Föreningen Sjuksköterskor mot Tobak (SmT) startades år 1992 av sex sjuksköterskor som ”brann” för tobaksfrågan. Under åren har ett nätverk av kontaktpersoner utvecklats över hela Sverige som förmedlar nya rön och kunskap till sina kollegor. Sjuksköterskor möter ofta patienter med tobaksrelaterade sjukdomar och om Sveriges 90 000 sjuksköterskor kan hjälpas åt i tobaksfrågan så ger det effekt.

Läs mer om Sjuksköterskor mot Tobak »

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom omvårdnad för att patienter och närstående ska få en god och säker vård.

Läs mer om Svensk sjuksköterskeförening »

Svenska Distriktsläkarföreningen är den fackliga föreningen för alla specialister i allmänmedicin som arbetar inom primärvården i Sverige och alla andra kollegor och blivande specialistläkare med intresse för allmänmedicinens och primärvårdens frågor. Vi representerar offentlig och privat verksamhet och tillvaratar specialisten i allmänmedicins intressen i fackliga och politiska frågor.

Läs mer om Svenska Distriktsläkar­föreningen »

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens vetenskapliga organisation, en ideell, politskt och fackligt obunden förening. Vi arbetar med frågor med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.

Läs mer om Svenska Läkaresällskapet »

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Med 47000 medlemmar har vi en stark röst att påverka svensk hälso- och sjukvård. Vår målsättning är att vara med och skapa den bästa sjukvården, genom konstruktivitet och trovärdighet. Som medlem kan du få bättre villkor och förutsättningar genom hela ditt yrkesliv.

Läs mer om Sveriges läkarförbund »

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) välkomnar alla som i sin yrkesutövning har ansvar för barn och ungdomar och vill verka för att barn tillförsäkras en uppväxt fri från alkohol och andra droger. SLN är en religiöst och politiskt obunden frivilligorganisation som arbetar för ett fritt och demokratiskt samhälle och för internationell förståelse. SLN förmedlar kunskaper och verktyg till dem som arbetar med barn och unga och erbjuder möjligheter till kontakt och gemenskap. SLN verkar också för att politiska beslut fattas som leder till att barn får växa upp utan kontakt med alkohol och andra droger.

Läs mer om Sveriges Lärares Nykterhets­förbund »