Lärare mot Tobak

Lärare mot tobak är en yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket. Det finns fyra andra yrkesföreningar: Läkare, Tandvård, Sjuksköterskor och Psykologer mot Tobak. Vi samarbetar med varandra i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot tobak.

Läs mer om Lärare mot Tobak »

Mind har arbetat med att främja den psykiska hälsan sedan 1931. Genom åren har vi alltid arbetat både med att påverka samhället för att bidra till att skapa strukturella samhällsförändringar, samtidigt som vi har haft konkret stödverksamhet för människor som mår psykiskt dåligt. Vi anser att vår viktigaste roll, som oberoende ideell förening, är att både vara en röst i samhällsdebatten, och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet, och visa på nya vägar för att främja den psykiska hälsan.

Läs mer om Mind »

Psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare har genom sina speciella kunskaper om hur man förändrar beteende, en central uppgift när det gäller att förebygga tobaksbruk och stödja människor som har svårt att sluta röka och snusa.

Läs mer om Psykologer mot Tobak »

VISIR är förkortningen för VI Som Inte Röker. Vi är ett riksförbund, religiöst och politiskt obundet, som arbetar aktivt för ett rökfritt samhälle.

Läs mer om Riksförbundet VISIR »

Föreningen Sjuksköterskor mot Tobak (SmT) startades år 1992 av sex sjuksköterskor som ”brann” för tobaksfrågan. Under åren har ett nätverk av kontaktpersoner utvecklats över hela Sverige som förmedlar nya rön och kunskap till sina kollegor. Sjuksköterskor möter ofta patienter med tobaksrelaterade sjukdomar och om Sveriges 90 000 sjuksköterskor kan hjälpas åt i tobaksfrågan så ger det effekt.

Läs mer om Sjuksköterskor mot Tobak »

Svenska Distriktsläkarföreningen är den fackliga föreningen för alla specialister i allmänmedicin som arbetar inom primärvården i Sverige och alla andra kollegor och blivande specialistläkare med intresse för allmänmedicinens och primärvårdens frågor. Vi representerar offentlig och privat verksamhet och tillvaratar specialisten i allmänmedicins intressen i fackliga och politiska frågor.

Läs mer om Svenska Distriktsläkar­föreningen »

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens vetenskapliga organisation, en ideell, politskt och fackligt obunden förening. Vi arbetar med frågor med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.

Läs mer om Svenska Läkaresällskapet »

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Verksamheten utgår från en humanistisk grundsyn som visar respekt för liv, människans lika värde och rättigheter och som inte gör åtskillnad mellan människor. Svensk sjuksköterskeförening är partipolitiskt obunden. Föreningen bildades 1910 och har i dag cirka 70 000 medlemmar.

Läs mer om Svenska sjuksköterskeföreningen »

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Med 47000 medlemmar har vi en stark röst att påverka svensk hälso- och sjukvård. Vår målsättning är att vara med och skapa den bästa sjukvården, genom konstruktivitet och trovärdighet. Som medlem kan du få bättre villkor och förutsättningar genom hela ditt yrkesliv.

Läs mer om Sveriges läkarförbund »

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) välkomnar alla som i sin yrkesutövning har ansvar för barn och ungdomar och vill verka för att barn tillförsäkras en uppväxt fri från alkohol och andra droger. SLN är en religiöst och politiskt obunden frivilligorganisation som arbetar för ett fritt och demokratiskt samhälle och för internationell förståelse. SLN förmedlar kunskaper och verktyg till dem som arbetar med barn och unga och erbjuder möjligheter till kontakt och gemenskap. SLN verkar också för att politiska beslut fattas som leder till att barn får växa upp utan kontakt med alkohol och andra droger.

Läs mer om Sveriges Lärares Nykterhets­förbund »