I Sverige svarar icke-smittsamma sjukdomar för 90 procent av alla förtida dödsfall. Dessa omfattar hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Gemensamma riskfaktorer är tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och brist på fysisk aktivitet. Hur kan vi minska antalet dödsfall?

NCD står för Non-communicable diseases, eller icke smittsamma sjukdomar. I Sverige svarar NCD för 90 procent av alla förtida dödsfall och globalt omfattar det en enorm sjukdomsbörda. Det handlar framför allt om hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Gemensamt för dem är de fyra huvudsakliga riskfaktorerna: tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Det svenska NCD-nätverket har bildats för att samverka, sprida information om riskfaktorer och skapa en medvetenhet om vikten av att genomföra åtgärder för att begränsa antalet dödsfall. Vi vill diskutera med dig: hur kan vi minska antalet förtida dödsfall?

Medverkande: A Non Smoking Generation, Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden. Diabetesförbundet, IOGT-NTO, Svenska Läkarsällskapet. Dietisternas riksförbund, Leg Sjukgymnasters Riksförbund, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. Föreningen Psykisk Hälsa, Läkare mot tobak, Psykologer mot tobak. Sjuksköterskor mot tobak, Sveriges läkarförbund, Svenska Tandläkarförbund. Tobaksfakta, Vårdförbundet.
Kontaktperson 1: Therese Kärrman, Intressepolitiskt sakkunnig, Cancerfonden, 0733456987, therese.karrman@cancerfonden.se

Läs mer på almedalsveckan.info »